Tajemnica zawodowa w pracy tłumacza przysięgłego

Data publikacji: , zmodyfikowano: 2014/07/13


Tłumacz przysięgły-egzaminTłumacz przysięgły jest zobowiązany do nieujawniania okoliczności oraz faktów, z którymi się zapoznał w związku z wykonywanym tłumaczeniem, jednak istnieje kilka ściśle określonych przypadków, kiedy może ujawnić informacje objęte tajemnicą zawodową.

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, podczas swojej pracy ma do czynienia z dokumentami, w których są zawarte nie tylko prywatne informacje klientów ale czasem także tajemnice państwowe. By uniknąć sytuacji w której tłumacz ujawniłby informacje, z którymi się zapoznał w trakcie wykonywania tłumaczenia dokumentu, Kodeks Tłumacza Przysięgłego przewiduje odpowiednie kary za naruszenie tajemnicy zawodowej przez tłumacza.

Kodeks zakłada kilka rodzajów kar: kara upomnienia, nagana, kara zawieszenia prawa do wykonywania zawodu oraz, najbardziej restrykcyjna, kara pozbawienia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza.

Zadaniem kodeksu jest między innymi określenie etyki w zawodzie tłumacza przysięgłego. Tak ścisłe regulacje dotyczące kwestii tajemnicy zawodowej wynikają z tego, że tłumacz podczas swojej pracy na co dzień pracuje z dokumentami w których znajdują się informacje nieprzeznaczone dla osób trzecich.

Jednak jest kilka określonych sytuacji w których tłumacz może złamać tajemnice zawodową. Przykładowe z nich to rozprawa sądowa lub zgłoszenie możliwości popełnienia czynu karalnego.

Zachowanie poufności jest bardzo ważne w pracy tłumacza, ponieważ dzięki temu może zbudować relacje między zaangażowanymi stronami oparte na wzajemnym szacunku oraz zaufaniu, jednak jeżeli  podczas tłumaczenia znajdzie się w posiadaniu informacji, dzięki którym może pomóc organom Państwowym w wymierzaniu sprawiedliwości,  jest zobowiązany do skontaktowania się z odpowiednimi instytucjami.