Obowiazki tłumacza przysiegłego

Tłumacz przysięgły języka angielskiego
Obowiązki tłumacza przysięgłego

Osoba, która pragnie w przyszłości wykonywać obowiązki tłumacza przysięgłego, musi liczyć się z tym, że uprawnienia do uwierzytelniania tłumaczeń przynoszą ze sobą nie tylko możliwości, ale także szereg obowiązków, z których tłumacz musi sumiennie się wywiązywać.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, osoba wpisana na listę tłumaczy przysięgłych ma prawo wykonywać tłumaczenia oraz poświadczać ich wiarygodność zarówno na język polski jak i obcy. Tłumacz przysięgły ma prawo również do uwierzytelniania tłumaczeń sporządzonych przez inne osoby. Tłumaczenia mogą przybrać formę pisemną lub ustną. Uwierzytelnienia dokonuje się za pomocą podpisu i pieczęci, którą otrzymuje tłumacz po zdaniu egzaminu państwowego.

Jednakże, jak już wspomniano, tłumacz przysięgły posiada także obowiązki, a należą do nich: stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wykonywanie obowiązków z najwyższą starannością oraz z zachowaniem bezstronności, a także zachowanie tajemnicy w stosunku do informacji zawartych w tłumaczonych dokumentach.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego, bądź każdego innego języka, który uzyskał uprawnienia w Polsce jest także ograniczony narzuconymi stawkami państwowymi, które obowiązują w przypadku współpracy z sądami, policją, organami administracji rządowej oraz prokuraturą. Biuro tłumaczeń może takiemu tłumaczowi zaoferować inne stawki, jednak wcześniej wymienionym organom państwowym tłumacz nie może odmówić bez wskazania ważnego powodu.

Dodatkowo tłumacz przysięgły jest zobowiązany do prowadzenia repertorium zawierającego opisy zleceń, klientów, dokumentów, czasu realizacji oraz powody odmowy wykonania zleceń dla organów państwowych. Jak widać, osoba uprawniona do poświadczania tłumaczeń posiada wiele zobowiązań wobec państwa oraz szereg wytycznych, których musi przestrzegać. Dodatkowo, tłumacz musi także samodzielnie odprowadzać podatek dochodowy od sum uzyskanych w drodze tłumaczenia oraz pamiętać należy, że samo zdobycie uprawnień jest procesem trudnym i kosztownym.