Uprawniania tłumacza przysięgłego 2012 – krok pierwszy

Uprawnienia tłumacza przysięgłego 2012
Tłumacz przysięgły 2012

Z racji częstych zapytań e-mailowych o procedurę zdobycia uprawnień tłumacza przysięgłego dowolnego języka, postanowiliśmy opisać krok po kroku jak zostać tłumaczem przysięgłym.

Będzie to o tyle proste, że jeden z naszych pracowników właśnie jest w trakcie zdobywania takich uprawnień, jeśli chodzi o język angielski, dlatego też z tej serii artykułów będzie można dowiedzieć się m.in. jak zgłosić chęć podejścia do egzaminu, jak wyglądał egzamin na tłumacza przysięgłego języka angielskiego 2012 oraz kiedy będzie ślubowanie tłumaczy przysięgłych 2012.

Aby podejść do egzaminu na tłumacza przysięgłego teoretycznie nie trzeba spełniać żadnych warunków. Chociaż w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego w art. 2 ust. 1 napisane jest wyraźnie, że należy:

– posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju UE,

– mieć pełną zdolność do czynności prawnych,

– nie być karanym oraz

– posiadać tytuł magistra,

to tak naprawdę, aby PRZYSTĄPIĆ do egzaminu nie trzeba spełniać żadnego warunku, ale żeby ZOSTAĆ wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych i dostać pieczęć tłumacza przysięgłego RP, czyli tak naprawdę stać się tłumaczem przysięgłym trzeba spełnić je wszystkie. W praktyce oznacza to tyle, że jeśli nie jest się obywatelem UE lub też nie posiada się jeszcze tytułu magistra do egzaminu można podejść, a w przypadku pozytywnego wyniku trzeba uzupełnić wykształcenie oraz zdobyć obywatelstwo- to samo tyczy się pozostałych wymogów opisanych w art. 2 ust. 1 w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Nasz biurowy kolega spełnia wszystkie warunki, także wystarczy, że pozytywnie przejdzie część ustną i pisemną i będziemy mieli w naszej grupie kolejnego tłumacza przysięgłego.

Ale jaki jest pierwszy krok?

Otóż, aby zapisać się na egzamin na tłumacza przysięgłego należy uzupełnić wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu, który jest dostępny tu, a następnie poprawnie wypełniony wniosek (i tylko wniosek) wysłać, najlepiej listem poleconym, na adres Ministerstwa Sprawiedliwości, a dokładniej:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej
Wydział Tłumaczy Przysięgłych, Biegłych Sądowych i Biegłych Rewidentów

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
skr. poczt. 33

Nasz kolega już wysłał uzupełniony wniosek… a co działo się dalej, już wkrótce.