Miesiąc: sierpień 2012

Egzamin na tłumacza przysięgłego cz. I

Warunkiem uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego jest zaliczenie egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Osoba, która decyduje się na tę rolę, musi złożyć wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości o ustalenie terminu egzaminu. Ustalany jest on przez Przewodniczącego Komisji, który zobowiązany jest do poinformowania kandydata o terminie a także miejscu egzaminu najpóźniej 3 tygodnie wcześniej.

Rola Komisji Egzaminacyjnej cz. II

Część I Członkowie zespołu egzaminacyjnego odpowiedzialni są za przygotowanie pytań egzaminacyjnych, które następnie zatwierdzane są przez Przewodniczącego Komisji. Postępowanie egzaminacyjne, składające się z części pisemnej i ustnej, obejmuje tłumaczenie z języka obcego na język polski i odwrotnie. Nad prawidłowym przebiegiem czuwają członkowie zespołu.

Egzamin na tłumacza przysięgłego cz. II

Część I Przystępując do egzaminu należy okazać potwierdzenie uiszczenia zapłaty a także dokument, potwierdzający tożsamość. Do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego powołany zostaje zespół, w skład którego wchodzi od trzech do pięciu członków Komisji. Ponadto, w niektórych sytuacjach, Przewodniczący Komisji może zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o powołanie konsultanta.

Rola Komisji Egzaminacyjnej cz. I

Tłumaczem przysięgłym może zostać każdy obywatel Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, bądź innego kraju (na zasadzie wzajemności), która spełnia warunek niekaralności oraz posiadania pełnej zdolność do czynności prawnych.

Tłumaczenia liaision – cz.II

Część I Jest ona używana m.in. podczas rozpraw sądowych czy przesłuchań, gdzie wierne tłumaczenie zeznań, wyroków czy wszelkich decyzji stanowi kluczową kwestię, jak również podczas konferencji czy zebrań, w trakcie których grupa osób zaznajamiana jest z pewnym tematem poprzez prezentację. Istotnym jest wówczas, żeby widzowie na bieżąco rozumieli to, co widzą lub słyszą i żeby …

Tłumaczenia liaision – cz.II Read More »

Tłumaczenia liaison – cz.I

Tłumaczenia ustne stanowią nieodłączną część wszelkiego rodzaju konferencji, spotkań czy rozpraw sądowych w których udział biorą osoby posługujące się różnymi językami i którym należy zagwarantować swobodę wypowiedzi, a także możliwość rozumienia słyszanego/czytanego tekstu. W zależności od charakteru zaistniałej sytuacji, a także tego, jaki tekst/wypowiedź podlegać będzie tłumaczeniu, wyróżnia się kilka typów tłumaczeń ustnych.

Tłumacze przysięgli w Polsce – cz.II

Część I Według niego, tłumacz miał otrzymać „kwotę nie wyżej ośmiu marek za każdą rozpoczętą godzinę udziału w przesłuchaniu sądowym i kwotę pięciu marek za jedną stronę tłumaczenia pisanego”, którą to ustalał sędzia w zależności od charakteru pracy, a także czy tłumacz musiał do wykonania tłumaczenia posiadać dodatkową wiedzę czy też nie. Rozporządzenie to znacząco …

Tłumacze przysięgli w Polsce – cz.II Read More »

Tłumacze przysięgli w Polsce cz. I

Zawód polskiego tłumacza przysięgłego został oficjalnie powołany 28-29 października 1997 roku w ośrodku Ministerstwa Sprawiedliwości w Borach Tucholskich podczas konferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele MS i tłumacze. Wydarzenie to rozpoczęło nowy, bardzo istotny rozdział historii tłumaczy przysięgłych w Polsce którzy jednak, z powodzeniem, funkcjonowali już od dłuższego czasu.