Rola Komisji Egzaminacyjnej cz. I

Tłumaczem przysięgłym może zostać każdy obywatel Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, bądź innego kraju (na zasadzie wzajemności), która spełnia warunek niekaralności oraz posiadania pełnej zdolność do czynności prawnych.