Dzień: 2012-08-21

Rola Komisji Egzaminacyjnej cz. II

Część I Członkowie zespołu egzaminacyjnego odpowiedzialni są za przygotowanie pytań egzaminacyjnych, które następnie zatwierdzane są przez Przewodniczącego Komisji. Postępowanie egzaminacyjne, składające się z części pisemnej i ustnej, obejmuje tłumaczenie z języka obcego na język polski i odwrotnie. Nad prawidłowym przebiegiem czuwają członkowie zespołu.

Egzamin na tłumacza przysięgłego cz. II

Część I Przystępując do egzaminu należy okazać potwierdzenie uiszczenia zapłaty a także dokument, potwierdzający tożsamość. Do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego powołany zostaje zespół, w skład którego wchodzi od trzech do pięciu członków Komisji. Ponadto, w niektórych sytuacjach, Przewodniczący Komisji może zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o powołanie konsultanta.