Egzamin na tłumacza przysięgłego cz. II

Jak wygląda egzamin na tłumacza?
Egzamin na tłumacza przysięgłego

Część I

Przystępując do egzaminu należy okazać potwierdzenie uiszczenia zapłaty a także dokument, potwierdzający tożsamość. Do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego powołany zostaje zespół, w skład którego wchodzi od trzech do pięciu członków Komisji. Ponadto, w niektórych sytuacjach, Przewodniczący Komisji może zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o powołanie konsultanta.

Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem procedury sprawuje zespół egzaminacyjny. Kandydat na tłumacza przysięgłego nie może, pod rygorem wykluczenia z egzaminu, korzystać z żadnych materiałów pomocniczych. Wyjątek stanowi możliwość korzystania z przyniesionych przez siebie słowników. Kandydat, przystępujący do egzaminu, może upuścić salę, w której odbywa się egzamin, po uzyskaniu zgody przewodniczącego, który zobowiązany jest do odebrania pracy oraz odnotowania godziny przekazania pracy oraz jej odebrania przez egzaminowanego.

Na części pisemnej, trwającej 4 godziny, od kandydatów wymaga się przetłumaczenia dwóch tekstów z języka obcego na polski, oraz dwóch z języka polskiego na obcy. Jeden z nich to zawsze pismo urzędowe. Pozytywny rezultat tej części uprawnia do przystąpienia do etapu ustnego, odbywającego się nie wcześniej, niż 7 dni po części pisemnej. Składa się on z dwóch elementów. Jednym z nich jest tłumaczenie konsekutywne, polegające na przekładzie na język obcy wypowiadanych przez egzaminującą osobę słów. Egzaminator wygłasza swoją wypowiedź a następnie kandydat na tłumacza dokonuje przekładu- z taką sytuacją najczęściej mamy do czynienia podczas przemówień polityków. Drugi etap- tłumaczenie a vista– polega na translacji tekstu pisanego. Obydwa etapy obejmują przekład dwóch tekstów, z których jeden jest pismem urzędowym.

Egzamin uznaje się za zaliczony jeżeli kandydat na tłumacza przysięgłego z każdej części, uzyska po 150 punktów, które stanowią 75% punktacji.