Organizacje zrzeszające tłumaczy

Organizacje zrzeszające tłumaczy
Tłumacze w różnych organizacjach

W Polsce działa dziś bardzo wiele stowarzyszeń, zrzeszających tłumaczy wielu specjalizacji.

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich to organizacja, która ma długoletnią tradycję – działa od 1981 r.  Jest to organizacja, która – jako jedyna w Polsce – zrzesza tłumaczy, specjalizujących się w różnego typu przekładach: pisemnych i konferencyjnych, literackich, technicznych czy publicystycznych i innych. Za cel stawia sobie ochronę praw tłumaczy, reprezentowanie ich społeczności w kraju i za granicą, podejmowanie działań zmierzających do zachowania wysokich standardów na rynku tłumaczeniowym i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób, które dopiero zaczynają pracę w zawodzie.

Członkowie STP są profesjonalistami, którzy posiadają doświadczenie w pracy translatorskiej i świadczą usługi na najwyższym poziomie. Stowarzyszenie nawiązuje również współpracę z młodymi adeptami sztuki przekładu, np. absolwentami studiów tłumaczeniowych, ponieważ za jedno z najważniejszych swoich zadań uważa wspieranie młodych tłumaczy.

STP miało znaczący wpływ na wypracowanie pewnych standardów w pracy tłumacza. Stowarzyszenie od początku działalności podejmowało działania zmierzające do ustalenia właściwego statusu tłumaczy w Polsce.  Dzięki staraniom STP w 1981 r. profesja tłumaczy została wpisana do oficjalnego wykazu zawodów wykonywanych w Polsce. STP miało również duży wpływ na kształt ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, którą uchwalono w 2005 r.

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS zostało założone w 1990 r. Jest członkiem Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT i Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych EULITA. Działa zarówno w Polsce, jak również poza jej granicami.

Organizacja skupia tylko najlepszych tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, którzy posiadają najwyższe kwalifikacje. Jako cel wyznaczyło sobie dbanie o wysoką jakość przekładu, a tym samym o prawa klientów, którzy zlecają tłumaczenia. Towarzystwo jest odpowiedzialne m.in. za kontakty z polskimi instytucjami i organizacjami, a także integrację z innymi tłumaczami przysięgłymi działającymi na terenie całej Europy. Stanowisko PT TEPIS jest zazwyczaj uważane za oficjalny głos środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, m.in. w sprawie zmian wprowadzanych w przepisach regulujących zawód tłumacza.

Stowarzyszenie dba również o zapewnienie podstawowych praw człowieka podczas procesów sądowych, dlatego upowszechnia wiedzę o roli tłumacza w postępowaniu sądowym.

Jednym z ważniejszych zadań podejmowanych przez członków PT TEPIS są starania o rozwój zawodowych tłumaczy. Organizuje konferencje i warsztaty, które mają zwiększyć kompetencje osób dopiero zaczynających swoją pracę zawodową. Członkowie stowarzyszenia są również zobowiązani do pomocy merytorycznej osobom należącym do Towarzystwa, jak również młodym tłumaczom, którzy proszą o wskazówki.

Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy to organizacja integrująca tłumaczy z regionu bałtyckiego.  Zrzesza tłumaczy dokonujących przekładu z 17 języków. Chociaż nie jest to organizacja o zasięgu ogólnopolskim, BST przewiduje również współpracę z tłumaczami działającymi na terenie całego kraju. Oprócz tego stowarzyszenie współpracuje także z innymi organizacjami krajowymi– Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Stowarzyszeniem Tłumaczy Polskich.

Członkiem BST może zostać każdy czynny zawodowo tłumacz przysięgły, który zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Statutu i Karty Członka. Członkowie stowarzyszenia zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki zawodowej, podnoszenia swoich kwalifikacji, udzielania pomocy innym członkom BST. Tłumacze muszą stosować się m.in. do przepisu o niestosowaniu zaniżonych cen i nieuleganiu regułom nieuczciwej konkurencji.

Stowarzyszenie Tłumaczy Audiowizualnych zostało założone w 2007 r. Integruje tłumaczy zajmujących się przekładem i opracowywaniem dialogów do filmów, dubbingu czy napisów. Stowarzyszenie powstało w reakcji na działania firm, które prezentują niski poziom przekładu audiowizualnego. Członkowie stowarzyszenia za cel stawiają sobie podniesienia poziomu tłumaczeń audiowizualnych. W tym celu współpracują m.in. z mediami, innymi stowarzyszeniami, które obrały sobie podobne cele. Organizacja stworzyła także specjalny program warsztatów i szkoleń, które mają doskonalić wiedzę w zakresie tłumaczeni audiowizualnego.

Powoływanie stowarzyszeń, które wyznaczają sobie obowiązek chronienia praw tłumaczy, to dziś konieczność. Jak pokazuje historia, stowarzyszenia te mają również realny wpływ na kształt regulacji prawnych dotyczących zawodu, obowiązków czy praw osób, które wykonują ten zawód w Polsce. Mogą – zwłaszcza dzięki współpracy – przeciwdziałać regułom nieuczciwej konkurencji. Dzięki działalności takich organizacji możliwe jest m.in. egzekwowane obowiązku świadczenia usług na najwyższym poziomie. Tym samym, chociaż ich misją jest przede wszystkim dbanie o interesy tłumaczy, przyczyniają się także do wypracowania odpowiednich standardów na rynku.

Dodatkowo członkostwo tłumacza w stowarzyszeniu może być dla niego najlepszą reklamą, ponieważ do stowarzyszenia może należeć tylko elitarne grono osób dokonujących przekładu.

Blog tłumacza przysięgłego
Organizacje zrzeszające tłumaczy
Tytuł
Organizacje zrzeszające tłumaczy
Opis
W Polsce działa dziś bardzo wiele stowarzyszeń, zrzeszających tłumaczy wielu specjalizacji. W dzisiejszym wpisie przedstawiamy kilka największych z nich.
Autor
Korekta
Biuro Tłumaczeń MIW