podział tłumaczy na ustnych i pisemnych

Pierwsze zaprzysiężenie tłumaczy w 2016 roku

Wczoraj, tj. 29 lutego 2016 roku odbyło się w Warszawie zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych. Do listy tłumaczy dołączyło 69 nowych osób, które specjalizują się w tłumaczeniach przysięgłych w różnych językach, zarówno tych bardziej popularnych, czyli w języku angielskim, niemieckim czy rosyjskim, ale również w rzadziej wybieranych, np. w języku gruzińskim lub wietnamskim.

Uroczystość zaprzysiężenia rozpoczęła się o godzinie 12:00 w Ministerstwie Sprawiedliwości, w sali nr 501 na piątym piętrze, a prowadził ją Podsekretarz Stanu, pan Marcin Warchoł.

Wszyscy tłumacze byli poproszeni o przybycie na miejsce godzinę wcześniej, aby przed wydaniem zaświadczeń potwierdzających uzyskania kwalifikacji tłumacza przysięgłego danego języka, można było sprawdzić poprawność złożonych przez tłumaczy przysięgłych dokumentów. Każdy tłumacz ma również możliwość zaproszenia na uroczystość zaprzysiężenia jedną osobę, a także wykonywania pamiątkowych zdjęć w trakcie zaprzysiężenia.

Jak należy się przygotować do zaprzysiężenia?

Przed zaprzysiężeniem należy złożyć w Ministerstwie Sprawiedliwości kilka dokumentów, które są konieczne do uzyskania świadectwa potwierdzającego nabycie uprawnień tłumacza przysięgłego. Można je również wysłać pocztą, lecz należy pamiętać, że liczy się data stempla, a nie data wysłania listu z dokumentami. Wspomniane wyżej dokumenty to:

  1. wniosek o wpisanie na listę tłumaczy przysięgłych,
  2. wniosek o wydanie zaświadczenia,
  3. kopia dowodu opłacenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (17zł),
  4. wniosek o wyrobienie pieczęci tłumacza przysięgłego,
  5. potwierdzona przez notariusza kopia dowodu osobistego,
  6. dokument potwierdzający niekaralność tłumacza przysięgłego,
  7. zaświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
  8. oryginał odpisu dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych, bądź kopia dyplomu potwierdzona notarialnie,
  9. jeżeli tłumacz posiada tytuł naukowy, to również dokument potwierdzający jego uzyskanie.

Wszystkie te dokumenty należy złożyć do określonego przez odpowiedni dział Ministerstwa Sprawiedliwości terminu. W tym przypadku termin składania dokumentacji przypadł na 17 lutego 2016 roku. Informację o terminie, do którego należy złożyć całą dokumentację można uzyskać na stornie Ministerstwa Sprawiedliwości, bądź telefonicznie.

Blog tłumacza przysięgłego
Pierwsze zaprzysiężenie tłumaczy w 2016 roku
Tytuł
Pierwsze zaprzysiężenie tłumaczy w 2016 roku
Opis
Wczoraj odbyło się w Warszawie zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych. Do listy tłumaczy dołączyło 69 nowych osób.
Autor
Korekta
Biuro Tłumaczeń MIW