Uznawalność tłumaczeń

Utrata uprawnień przez tłumaczy przysięgłych w 2016 r.

Jak już zapewne nieraz wspomniano, zawód tłumacza przysięgłego jest zawodem regulowanym ustawą, dokładnie: ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego. Ustawa ta określa wymogi, jakie musi spełnić kandydat na tłumacza przysięgłego, drogę, jaką ten musi przebyć, by móc wykonywać obrany zawód, ale przede wszystkim nakłada na tłumacza przysięgłego określone obowiązki. Ich sumienne i rzetelne wypełnianie jest podstawą pełnienia tej funkcji, której przedstawiciele niosą na swoich barkach tak dużą odpowiedzialność – przecież nawet najmniejszy błąd lub nieścisłość podczas tłumaczenia może stać się ogromnym problemem klienta. Z tego powodu ustawa musi zakładać również karę za takie błędy, co w najgorszym przypadku oznacza skreślenie tłumacza z listy tłumaczy przysięgłych.

Ustawa o utracie uprawnień tłumacza przysięgłego

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego zawiera treści dotyczącego okoliczności, w jakich tak się dzieje. Oczywiście, tłumacz może zostać skreślony z listy na podstawie swojego wniosku, jednak może to również wynikać ze złamania poszczególnych postanowień ustawy. W przypadku ich naruszenia wszczynane jest postępowanie, które prowadzi Komisja Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych. Komisja rozpatruje sprawę na wniosek Ministra Sprawiedliwości lub wojewody, do których z kolei mogą zwrócić się klienci tłumacza przysięgłego, jeśli uważają, że ten nie wykonywał swoich obowiązków należycie. Komisja może ukarać tłumacza za pomocą: upomnienia, nagany, kary pieniężnej, zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub całkowitego odebrania tego prawa. W ostatnim przypadku ukarany tłumacz może ponownie ubiegać się o status tłumacza przysięgłego dopiero po upływie 2 lat. Musi także oczywiście zdać egzamin.

Kary naniesione na tłumaczy w 2016 roku

Rok 2016, nie odróżniając się zbytnio od dwóch poprzednich lat, przyniósł 57 przypadków, w których Komisja musiała wszcząć postępowanie przeciwko tłumaczowi przysięgłemu. Większość wniosków wpłynęła ze szczebla lokalnego, a więc od wojewodów, w czym przodował Wojewoda Pomorski. A jakie były powody wystosowania tych wniosków? Ich zdecydowana większość związana była z nieprzykładaniem należytej staranności i bezstronności do wykonywanej pracy. Jest to nie tylko bardzo szkodliwe dla klienta, ale także przeczy słowom przysięgi, którą składa każdy tłumacz przysięgły. Każda osoba wykonująca ten zawód zobowiązuje się być sumiennym i bezstronnym, co nie zawsze okazuje się być realizowane w 100%.

Nieprawidłowości w pracy tłumacza przysięgłego

Częstą nieprawidłowością w pracy tłumacza okazało się być nieprawidłowe prowadzenie repertorium. Repertorium jest swego rodzaju zapisem każdego tłumaczenia, jakie wykonuje tłumacz przysięgły. Zgodnie z ustawą, musi ono zawierać szczegółowe informacje dotyczące każdego zlecenia, czyli m.in.: daty przyjęcia oraz zlecenia tłumaczenia, dokładny opis dokumentu, oznaczenie zleceniodawcy itd. Repertoria tłumaczy przysięgłych podlegają kontroli. Jak można wywnioskować z postępowań przeprowadzonych ze względu na repertorium, niekiedy wykazuje ona pewne braki.

Znacznie rzadziej spotykanym przewinieniem był fakt, który wyniknąć mógł ze zwykłego niedopatrzenia. Chodzi mianowicie o brak aktualizacji danych osobowych, której tłumacz przysięgły musi dokonać w przeciągu 30 dni od jakiejkolwiek zmiany. Należy jednak pamiętać, że tłumacz przysięgły, pełniąc zawód ponoszący tak wielką odpowiedzialność społeczną, powinien unikać niedopatrzeń i ściśle trzymać się panujących zasad.

Dużo bardziej niepokojącym naruszeniem, zdecydowanie bardziej sprzecznym z zasadami rządzącymi zawodem tłumacza przysięgłego, było odmówienie wykonania tłumaczenia. Jeden z artykułów ustawy regulującej zawód tłumacza przysięgłego zakłada, że nie ma on prawa odmówić wykonania tłumaczenia w postępowaniu. Dotyczy to tłumaczenia na żądanie sądu, prokuratora, Policji czy organów administracji publicznej. Z tego obowiązku zwolnić go mogą jedynie szczególnie ważne okoliczności. Osoby, które uchylały się od wypełniania tego ustawowego obowiązku, również musiały ponieść tego konsekwencje.

Uznawalność tłumaczeńKary wymierzone tłumaczom w 2016 roku

Kary, jakie Komisja wymierzyła tłumaczom przysięgłym w roku 2016, w większości nie były surowe – najczęściej tłumacz otrzymywał naganę, rzadziej – upomnienie. Pojawił się jeden przypadek zawieszenia prawa wykonywania zawodu na rok. Jak widać więc, przewinienia tłumaczy nie okazały się bardzo poważne. Należy jednak pamiętać, że w tym zawodzie każdy błąd może kosztować bardzo wiele. Każdy tłumacz przysięgły powinien się jak najbardziej wystrzegać nawet najmniejszych pomyłek, aby pełnić swoją funkcję jak najlepiej i nie musieć stawiać czoła wszczętemu przeciwko niemu postępowaniu.

20.04.2017 „Utrata uprawnień przez tłumaczy przysięgłych w 2016 r.”

Blog tłumacza przysięgłego
Utrata uprawnień przez tłumaczy przysięgłych w 2016 r.
Tytuł
Utrata uprawnień przez tłumaczy przysięgłych w 2016 r.
Opis
Co mówi Ustawa o utracie uprawnień tłumacza przysięgłego? Jakie kary i za co naniesione zostały na tłumaczy w 2016 roku?
Autor
Korekta
Biuro Tłumaczeń MIW