Zezwolenie na pobyt stały


Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały w Polsce

W ostatnich latach coraz większa liczba cudzoziemców legalizuje swój pobyt na terenie Polski. Wielu z nich stara się o zezwolenie na pobyt stały- w latach 2017-2019 wpływało ok. 17 tysięcy takich wniosków rocznie. Największą grupę narodowościową wśród starających się o pobyt stały stanowią obywatele Ukrainy i Białorusi. Nic dziwnego, coraz więcej osób z tych krajów pracuje, a po kilku latach decyduje się osiąść w Polsce na stałe. Co więc musi zrobić osoba, która chce legalnie stale przebywać i pracować w Polsce? Konieczne będzie złożenie u wojewody odpowiedniego zestawu dokumentów, które wraz z wnioskiem umożliwią nam uzyskanie zezwolenia.

Czym jest zezwolenie na pobyt stały w Polsce?

Zezwolenie na pobyt stały jest udzielane na czas nieoznaczony, a na jego podstawie wydawana jest ważna 10 lat Karta Pobytu. Dokument ten potwierdza tożsamość cudzoziemca na terytorium Polski. Dodatkowo, wraz z ważnym dokumentem podróży (paszportem lub Polskim Dokumentem Podróży dla Cudzoziemca) upoważnia do przekraczania granicy Polski. Jest to dużym ułatwieniem, ponieważ zwalnia z konieczności uzyskiwania wizy. Dzięki zezwoleniu na pobyt stały, cudzoziemiec ma także prawo do wykonywania pracy w Polsce, bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Komu może zostać udzielone zezwolenie?

Zezwolenie na pobyt stały w Polsce może być udzielone osobom określonym w art. 195 ustawy o cudzoziemcach. Są to między innymi:

  • małoletnie dziecko obywatela polskiego,
  • małoletnie dziecko cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długotermiowego UE,
  • cudzoziemiec, który posiada polskie pochodzenie,
  • małżonek polskiego obywatela,
  • czy posiadacz ważnej Karty Polaka.

Zezwolenie udzielane jest także ofiarom handlu ludźmi, cudzoziemcom, którzy przebywają w Polsce na podstawie statusu uchodźcy lub takim, którym udzielono azylu, czy cudzoziemcom przebywającym w Polsce na podstawie zgody na pobyt tolerowany. Lista przypadków, w których można starać się o zezwolenie na pobyt stały, jest dostępna na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

By uzyskać zezwolenie, należy złożyć wniosek wraz z kompletem niezbędnych dokumentów do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Przed złożeniem wniosku warto się zapoznać z warunkami, które należy spełnić by uzyskać zezwolenie. Te informacje można znaleźć na wcześniej wspomnianej stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania zezwolenia na pobyt stały?

Najważniejszymi dokumentami, które są należy złożyć u wojewody, aby uzyskać zezwolenie, są:

RODZAJ DOKUMENTU ILOŚĆ WYMAGANIA
Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały 2 egzemplarze* Wniosek należy wypełniać w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami oraz zgodnie z pouczeniem.
Aktualna fotografia 4 Fotografie jak do paszportu (kolorowe, o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami oraz patrzącą wprost, wykonane tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii). Zdjęcia muszą być trwale złączone z wnioskiem poprzez przyklejenie ich w wyznaczonych miejscach.
Ważny dokument podróży 2 kserokopie* oraz oryginał do wglądu Takim dokumentem jest np. paszport lub Polski Dokument Podróży dla Cudzoziemca.
Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej 1 Tylko jeśli jest wymagane.

* W przypadku starania się o zezwolenie na pobyt stały dla osoby, która nie ukończyła 13 lat, wystarczy 1 egzemplarz/kserokopia.

Jakie inne dokumenty mogą okazać się potrzebne?

Oprócz niezbędnych dokumentów wymienionych w powyższym punkcie, będziemy potrzebować także dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane we wniosku. Zestaw dokumentów jakie musimy dostarczyć, będzie zależny od tego, na jakiej podstawie staramy się o wydanie zezwolenia. I tak, dokumenty składane przez posiadacza Karty Polaka różnić się będą od tych składanych przez cudzoziemca będącego małżonkiem polskiego obywatela. Do wymaganych dokumentów mogą należeć przykładowo:

  • dla małżonka obywatela polskiego – aktualny odpis aktu małżeństwa oraz w przypadku posiadania wspólnych dzieci – ich akty urodzenia;
  • dla małoletniego dziecka cudzoziemca, który posiada zezwolenie na pobyt stały – dokumenty potwierdzające pokrewieństwo oraz posiadanie przez rodzica zezwolenia na pobyt;
  • dla cudzoziemca, będącego małoletnim dzieckiem polskiego obywatela i pozostającym pod jego władzą rodzicielską –dokumenty potwierdzające pokrewieństwo, akt małżeństwa rodziców lub akt uznania dziecka przez obywatela polskiego oraz kopię dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego.

Dokładna lista dokumentów wymaganych w zależności od naszego przypadku dostępna jest na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Co zrobić jednak w przypadku dokumentów wydanych przez państwa obce?

Czy potrzebne jest tłumaczenie dokumentów zagranicznych?

Wszystkie dokumenty składane w celu uzyskania zezwolenia powinny być składane w oryginałach, uwierzytelnionych kserokopiach lub kserokopiach z oryginałami do wglądu. W przypadku dokumentów wydanych przez państwa obce, takie jak np. akty stanu cywilnego, konieczne jest odpowiednie uwierzytelnienie dokumentów. Powinny być one opatrzone klauzulą apostille lub potwierdzone przez polskiego konsula.

Wymagane jest również, aby wszystkie składane dokumenty były w języku polskim. Wiąże się to z koniecznością przetłumaczenia wszystkich dokumentów sporządzonych w języku obcym. Ważne, by takie tłumaczenie zostało wykonane przez tłumacza przysięgłego  – inaczej nie zostanie zaakceptowane przy staraniu się o wydanie zaświadczenia.

Podsumowanie

Podstawowymi dokumentami, które trzeba złożyć starając się o zezwolenie na pobyt stały w Polsce, są: wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, cztery aktualne fotografie, ważny dokument podróży oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. Dodatkowo, będziemy potrzebować dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane we wniosku. Aby sprawdzić, jakie dokumenty są wymagane w naszym przypadku, warto wejść na stronę Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Należy także pamiętać, że wszystkie składane przez nas dokumenty muszą być odpowiednio uwierzytelnione. W przypadku dokumentów w języku obcym, konieczne będzie tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Blog tłumacza przysięgłego
Zezwolenie na pobyt stały w Polsce
Tytuł
Zezwolenie na pobyt stały w Polsce
Opis
W ostatnich latach coraz większa liczba cudzoziemców legalizuje swój pobyt na terenie Polski. Wielu z nich stara się o zezwolenie na pobyt stały- w latach 2017-2019 wpływało ok. 17 tysięcy takich wniosków rocznie. Największą grupę narodowościową wśród starających się o pobyt stały stanowią obywatele Ukrainy i Białorusi. Nic dziwnego, coraz więcej osób z tych krajów pracuje, a po kilku latach decyduje się osiąść w Polsce na stałe. Co więc musi zrobić osoba, która chce legalnie stale przebywać i pracować w Polsce?
Autor
Magdalena Wojtusiak
Korekta
MIW