Wiza do Polski


Wiza do Polski

Wiza do Polski

W czasach kwitnącej współpracy międzynarodowej coraz częściej możemy przekraczać granice państw bez wyrabiania dodatkowych dokumentów. Lista państw, których obywatele potrzebują wiz by wjechać do Polski, zmniejsza się. Do przebywania na terytorium RP w ramach pobytu bezwizowego uprawnieni są obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i należących do strefy Schengen.  Na takich samych zasadach granice mogą przekraczać obywatele państw, które podpisały z UE umowę o zwolnieniu z obowiązku wizowego. W takich przypadkach, do wjazdu na teren Polski wystarcza ważny dowód osobisty lub paszport. Obywatele wszystkich innych państw (np. sąsiadujących z Polską Białorusi czy Rosji) potrzebują wizy, by móc wjechać na teren RP. W dzisiejszym wpisie nasze biuro tłumaczeń podpowiada jakich procedur należy dopełnić i na którym ich etapie potrzebne jest tłumaczenie dokumentów.

Jakie są typy wiz?

Jeśli już wiemy, że potrzebna nam wiza do Polski, należy jeszcze poznać typy wiz. Pomoże to dobrać odpowiednią wizę do naszej sytuacji. Dwa podstawowe typy wiz to typy „C” i „D”. Wybór pomiędzy nimi należy uzależnić od długości naszego pobytu. Długość pobytu (lub pobytów w okresie 180-dniowym) dla wizy typu „C” nie może przekraczać 90 dni. Chcąc przebywać w Polsce przez okres dłuższy niż 90 dni (ale nie dłużej niż rok) – konieczna będzie wiza typu „D”. Oprócz długości pobytu, wizy różnią się także w zależności od ilości krajów, na których terytorium chcemy przebywać.

Wiza typu „C” dzieli się na kolejne dwa rodzaje. Pierwszy z nich, jednolita wiza Schengen, uprawnia do przebywania na terytorium wszystkich państw strefy Schengen. Drugi, wiza Schengen z ograniczoną ważnością terytorialną, uprawnia do pobytu na terenie jednego lub kilku (a nie wszystkich) państw strefy.

Wiza typu „D” zwana jest również wizą krajową. Uprawnia ona do ciągłego pobytu lub kilku następujących po sobie pobytów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dodatkowo, jej posiadacz może poruszać się po państwach strefy Schengen w okresie do 90 dni (w ciągu 180 dni).

TYP WIZY DŁUGOŚĆ POBYTU PRZEMIESZCZANIE SIĘ PO STREFIE SCHENGEN
Jednolita wiza Schengen typu „C” Mniej niż 90 dni Uprawnia do pobytu na terenie wszystkich państw strefy Schengen
Wiza Schengen z ograniczoną ważnością terytorialną typu „C” Mniej niż 90 dni Uprawnia do pobytu na terenie jednego lub kilku wskazanych państw strefy Schengen
Wiza krajowa typu „D” Więcej niż 90 dni Uprawnia do ciągłego pobytu lub kilku pobytów na terytorium jednego kraju. Uprawnia do pobytu na terenie wszystkich państw strefy Schengen w okresie do 90 dni.

Istnieje jeszcze jeden, mniej popularny, typ wizy- tranzytowa wiza lotniskowa typu „A”. Dotyczy ona obywateli państw wymienionych w załączniku IV do Wspólnotowego Kodeksu Wizowego (czyli m.in. Afganistanu, Bangladeszu czy Sri Lanki).  Obywatele tych państw są zobowiązani do posiadania wizy podczas tranzytu przez międzynarodową strefę tranzytową portów lotniczych. Wiza typu „A” nie upoważnia jednak do przemieszczania się po terytorium krajów strefy Schengen ani nawet opuszczania lotniska. Jej posiadacze są upoważnieni do pobytu jedynie w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska.

Wizy typów „C” i „D” – jakie dokumenty do wizy?

Do wyrobienia wizy typu „C” lub „D” potrzebować będziemy:
– dokumentu podróży (paszportu). Dokument ten musi być ważny jeszcze przez co najmniej 3 miesiące od planowanej daty opuszczenia przez nas strefy Schengen. Musi także zawierać przynajmniej dwie wolne strony oraz być wydany w ciągu ostatnich 10 lat.
-wypełniany i podpisany wniosek wizowy,
-potwierdzenie wniesienia opłaty wizowej,
-fotografię (jak do paszportu),
-podróżne ubezpieczenie medyczne. Wymagane jest, aby kwota ubezpieczenia była nie niższa niż 30 000 euro. Ubezpieczenie takie musi też pokrywać wszelkie wydatki związane z leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią oraz być ważne na terenie całej strefy Schengen.

Dodatkowo, możemy zostać poproszeni o inne dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte we wniosku wizowym. Dokumenty te, mogą różnić się w zależności od kraju, w którym staramy się o wizę. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów najlepiej uzyskać w odpowiedniej placówce konsularnej. Przykładowe dokumenty uzupełniające to:
-dokument potwierdzający cel podróży (np. w przypadku podróży w celach biznesowych- pisemny wniosek od pracodawcy, organizatora targów czy konferencji; w przypadku wymian studenckich- zaświadczenie o wpisaniu na listę studentów),
-dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu (np. wyciąg z banku z ostatnich 3 miesięcy),
-dokument potwierdzający posiadanie zakwaterowania (np. w przypadku turystów- rezerwacja hotelowa),
-dokument potwierdzający naszą gotowość do opuszczenia terytorium strefy Schengen po upływie terminu ważności wizy.

Należy pamiętać, że wszystkie dokumenty do wizy składa się przed konsulem w języku polskim lub języku wskazanym przez konsula. W sytuacji, gdy posiadamy jedynie dokumenty sporządzone w języku obcym, może okazać się konieczne tłumaczenie przysięgłe dokumentów. Należy również pamiętać, że dla niektórych dokumentów będzie wymagane apostille. Profesjonalne biuro tłumaczeń może pomóc w jego zdobyciu.

Kto rozpatruje wniosek wizowy?

Wniosek wizowy powinien być rozpatrzony przez konsula tego państwa strefy Schengen, które stanowi główny cel naszej podróży. Jeśli głównym celem naszego wyjazdu jest Polska, nie mamy więc wątpliwości – należy udać się do polskiego konsula. Jednak co zrobić, gdy zamierzamy przebywać na terytorium kilku państw strefy Schengen? Za główny cel podróży należy wtedy uznać państwo, na którego terytorium planujemy przebywać najdłużej. Możemy wskazać także państwo, będące miejscem docelowym ze względu na cel pobytu (np. odbywa się tam konferencja, na którą jedziemy). A co jeśli jednak żadne państwo nie może zostać określone jako miejsce docelowe ze względu na długość lub cel pobytu? Wniosek wizowy powinien rozpatrzyć konsul państwa, którego granicę zewnętrzną zamierzamy przemierzyć w celu wjazdu na terytorium państw członkowskich (tj. pierwsze państwo strefy Schengen, na którego terytorium wjeżdżamy). Od tego właśnie zależy, na jaki język należy wykonać tłumaczenie dokumentów urzędowych.

Podsumowanie

Chociaż coraz mniej osób potrzebuje wizy na wjechanie na terytorium Polski – dla obywateli wielu krajów jest to wciąż wymóg konieczny. Chcąc przyjechać do Polski należy sprawdzić, czy musimy wyrobić wizę. Następnie, do długości i charakteru naszego pobytu dobrać odpowiedni jej typ oraz zadbać o dokumenty niezbędne do wyrobienia wizy. Ostatnim etapem będzie zgłoszenie się do odpowiedniego konsula z zestawem wszystkich potrzebnych dokumentów.

 

Blog tłumacza przysięgłego
Wiza do Polski
Tytuł
Wiza do Polski
Opis
Lista państw, których obywatele potrzebują wiz by wjechać do Polski, zmniejsza się. Do przebywania na terytorium RP w ramach pobytu bezwizowego uprawnieni są obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i należących do strefy Schengen. Na takich samych zasadach granice mogą przekraczać obywatele państw, które podpisały z UE umowę o zwolnieniu z obowiązku wizowego. W takich przypadkach, do wjazdu na teren Polski wystarcza ważny dowód osobisty lub paszport. Obywatele wszystkich innych państw (np. sąsiadujących z Polską Białorusi czy Rosji) potrzebują wizy, by móc wjechać na teren RP. W dzisiejszym wpisie podpowiadamy jakich procedur należy dopełnić i na którym ich etapie potrzebne jest tłumaczenie dokumentów.
Autor
Magdalena Wojtusiak
Korekta
MIW