Rola Komisji Egzaminacyjnej cz. II

Komisje egzaminacyjne
Rola komisji egzaminacyjnych

Część I

Członkowie zespołu egzaminacyjnego odpowiedzialni są za przygotowanie pytań egzaminacyjnych, które następnie zatwierdzane są przez Przewodniczącego Komisji. Postępowanie egzaminacyjne, składające się z części pisemnej i ustnej, obejmuje tłumaczenie z języka obcego na język polski i odwrotnie. Nad prawidłowym przebiegiem czuwają członkowie zespołu.

W przypadku korzystania przez kandydata na tłumacza przysięgłego z niedozwolonych pomocy lub zakłócania przebiegu egzaminu, przewodniczący zespołu ma prawo wykluczyć go z postępowania. Jeżeli osoba, przystępująca do egzaminu na tłumacza przysięgłego, będzie chciała opuścić salę, zobowiązana jest do przekazania pracy przewodniczącemu, który notuje godzinę jej oddania oraz odebrania przez zdającego.

Po zakończeniu pisemnej części egzaminu, członkowie zespołu ustalają wynik, oceniając każdy z czterech tekstów pod względem zgodności tłumaczonego tekstu z oryginałem, poprawności ortograficznej i gramatycznej, stosowania stylu funkcjonalnego, oraz korzystania z terminologii języka specjalistycznego. Za pozytywnie zdany uważa się egzamin, którego wynik to co najmniej 150 (na 200 możliwych) punktów. Umożliwia on przystąpienie do części ustnej, termin której ustala Przewodniczący Komisji. Co o zasady przypada on nie wcześniej niż po upływie tygodnia od daty przeprowadzenia pierwszego etapu. Oceny tej części zespół egzaminacyjny dokonuje w oparciu o analogiczną analizę, jak w przypadku pisemnej.

Przebieg egzaminu musi zostać udokumentowany w postaci protokołu, podpisanego przez wszystkich członków zespołu. Jego oryginał zostaje przekazany Przewodniczącemu Komisji, zobowiązanemu do przechowywania tego dokumentu przez okres 5 lat. Kopię natomiast otrzymuje Minister Sprawiedliwości, wydający na jej podstawie świadectwa. Warunkiem uzyskania prawa do wykonywania zawodu jest złożenie ślubowania oraz umieszczenie w rejestrze tłumaczy przysięgłych.