Logo biuro tłumaczeń MIW

Biuro tłumaczeń MIW

TŁUMACZENIA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

LEGALIZACJA DOKUMENTÓW

"Do what you do best, and outsource the rest".

Peter Drucker
legendarny Business Consultant

Legalizacja dokumentów

Legalizacja dokumentów


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, korzystających z usług tłumaczenia w naszym biurze, postanowiliśmy wprowadzić do oferty Biura tłumaczeń MIW usługę pozyskania legalizacji dokumentów. Jeśli instytucja, do której kierowany jest dokument lub jego tłumaczenie wymaga zdobycia stosownego urzędowego poświadczenia autentyczności, chętnie pomagamy w takiej procedurze. W ten sposób Klienci z zagranicy lub z innych miast nie muszą przyjeżdżać do Warszawy tylko po to, by udać się do odpowiedniego ministerstwa, a lokalni Klienci mogą zaoszczędzić czas na załatwianiu spraw urzędowych.

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że wykonanie naszej usługi Apostille/legalizacji (koszt 250 zł + opłaty urzędowe) nie oznacza uzyskania na dokumencie klauzuli Apostille, a jedynie uzupełnienie i złożenie wniosku o wydanie jej dla danego dokumentu. Oznacza to, że gdyby MSZ lub inny urząd odmówił wydania Apostille z powodu braków na dokumencie lub z innych powodów formalnych, przekazujemy uzyskane informacje, lecz opłata za złożenie wniosku nie jest zwracana, podobnie jak poniesione przez nas opłaty urzędowe. Opłaty urzędowe mogą zostać wykorzystane przy kolejnym wniosku o apostille/legalizację składanym przez nas w Pana/Pani imieniu.

Klauzula Apostille MSZ

Dokumenty stanowiące odpisy aktów z Urzędu Stanu Cywilnego opatrywane są klauzulą apostille w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Klauzulę taką Ministerstwo nadaje dokumentom kierowanym do krajów będących sygnatariuszami Konwencji Haskiej z 5 października 1961 r. Opłata pobierana przez Ministerstwo to 60 zł od dokumentu.

Przykładowe dokumenty dla których istnieje możliwość zdobycia pieczęci Apostille:
Apostille MSZ Odpis zupełny Aktu małżeństwa Odpis skrócony Aktu małżeństwa Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa Odpis skrócony Aktu urodzenia Zaświadczenie o niekaralności
Uprawomocnienie aktów stanu cywilnego oraz innych dokumentów

Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego kierowane do krajów, które nie podpisały Konwencji Haskiej z 1961 r. otrzymują jedynie pieczęć potwierdzającą ich autentyczność. Koszt uzyskania takiej pieczęci w Ministerstwie Spraw Zagranicznych to 26 zł za każdy dokument.

Pomagamy również w legalizacji innych dokumentów, czy to dyplomów wyższych uczelni, czy to dokumentów handlowych. Kierujemy odpowiednie wnioski do właściwych ministerstw lub instytucji i zdobywamy urzędowe poświadczenie autentyczności.

Opłaty

Na koszt naszej usługi zdobycia poświadczenia urzędowego na dokumencie składa się opłata urzędowa ustalana przez instytucję, do której należy skierować wniosek o legalizację oraz nasza opłata za pośrednictwo w złożeniu i odebraniu dokumentów, wynosząca 250 zł od każdej czynności złożenia dokumentów. Oznacza to, że jeśli na przykład mielibyśmy zdobyć apostille na odpisie aktu urodzenia i odpisie aktu małżeństwa jednocześnie, koszt takiej usługi wyniósłby 60 + 60 + 250 = 370 zł netto.

Co to jest legalizacja?

Istotą legalizacji dokumentów jest urzędowe potwierdzenie, że osoba składająca podpis na danym dokumencie była odpowiednio umocowana, czyli że złożenie podpisu przez daną osobę sprawia, że dokument jest wiążący.

Za przykład niech posłuży pełnomocnictwo. Dajmy na to, że spółka X chce ustanowić pełnomocnika do podpisania umowy. Wydrukowany dokument z treścią pełnomocnictwa bez podpisu osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania spółki znaczy niewiele. Dopiero pełnomocnictwo opatrzone podpisem prezesa staje się prawnie wiążącym dokumentem. Niemniej, podpis prezesa mógłby być podrobiony, dlatego np. zagraniczny kontrahent może wymagać, by nasze przykładowe pełnomocnictwo zostało poddane legalizacji. W takim przypadku Krajowa Izba Gospodarcza ma uprawnienia do potwierdzenia, że podpis na pełnomocnictwie jest rzeczywiście podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania spółki X. Co ważne, poprzez legalizację KIG nie potwierdza treści samego pełnomocnictwa, jedynie fakt, że zostało ono podpisane przez właściwą osobę.

Podobnie dzieje się w przypadku podpisów na odpisach aktów stanu cywilnego. Wystawione przez MSZ apostille poświadcza jedynie, że dany odpis został opatrzony podpisem urzędnika z USC, czyli osoby umocowanej do wystawiania takich dokumentów.

Jakie dokumenty mogą być poddane legalizacji?

Najkrócej rzecz ujmując można by stwierdzić, że legalizowane mogą być dokumenty podpisane przez osoby, których wzór podpisu jest przechowywany z mocy prawa przez odpowiednią instytucję lub urząd, albo podpisane przez przedstawicieli osób prawnych. Wzory podpisów urzędników państwowych przechowywane są przez odpowiednie ministerstwa, a w przypadku osób upoważnionych do reprezentowania spółek, legalizacja dokumentów odbywa się po porównaniu podpisu z notarialnie poświadczonym wzorem.

Legalizacji nie są poddawane dokumenty, które stanowią oświadczenia woli osób fizycznych. Podpisy na takich dokumentach, jeśli jest to wymagane, potwierdza notariusz.